SIM-RUC
Surface & Interface Modeling
for Emerging Nanomaterials and Devices

Publications

 1. #32

  Wet chemical method for black phosphorus thinning and passivation

  Shuangqing Fan, JingSi Qiao, Jiawei Lai, Haicheng Hei, Zhihong Feng,...

  ACS Appl. Mater. Inter.  11 (9), pp 9213–9222 (2019)    

 2. #33

  Two ultra-stable novel allotropes of Tellurium few-layers

  Cong Wang, Linlu Wu, Xieyu Zhou, Linwei Zhou, Pengjie Guo, Kai Liu,...

   , ()     arXiv:1809.00561    

 3. #35

  Interface Engineering of Au(111) for the Growth of 1T’-MoSe2

  Fang Cheng, Zhixin Hu, Hai Xu, Yan Shao, Jie Su, Zhi Chen, Wei Ji, Kian ...

  ACS NANO  13 (2), pp 2316–2323 (2019)    

共 ( 21 ) 页  首 页  上一页  3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 下一页  末 页 
©2010- Wei Ji Research Group, Department of Physics, Renmin University of China (中国人民大学 物理学系 季威 研究组). Designed by lstar. All rights reserved.