SIM-RUC
Surface & Interface Modeling
for Emerging Nanomaterials and Devices

Publications

 1. #41

  Two ultra-stable novel allotropes of Tellurium few-layers

  Cong Wang, Linlu Wu, Xieyu Zhou, Linwei Zhou, Pengjie Guo, Kai Liu,...

   , ()     arXiv:1809.00561    

 2. #43

  Interface Engineering of Au(111) for the Growth of 1T’-MoSe2

  Fang Cheng, Zhixin Hu, Hai Xu, Yan Shao, Jie Su, Zhi Chen, Wei Ji, Kian ...

  ACS NANO  13 (2), pp 2316–2323 (2019)    

 3. #44

  Solution-Based Property Tuning of Black Phosphorus

  Shuangqing Fan, Wanfu Shen , Jun Liu, Haicheng Hei, Ruixue Hu, Chunguang...

  ACS Appl. Mater. Interfaces  10 (46), pp 39890–39897 (2018)    

 4. #45

  moiré Phonons in Twisted Bilayer MoS2

  Miao-Ling Lin, Qing-Hai Tan, Jiang-Bin Wu, Xiao-Shuang Chen, Jin-Huan...

  ACS NANO  12 (8), pp 8770–8780 (2018)    

共 ( 23 ) 页  首 页  上一页  5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 下一页  末 页 
©2010- Wei Ji Research Group, Department of Physics, Renmin University of China (中国人民大学 物理学系 季威 研究组). Designed by lstar. All rights reserved.